Home / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Navn og formål

 1. Unionens navn er Dansk Model Jernbane Union (forkortet DMJU) herefter kaldet Unionen.

 

 1. Unionens bomærke er:     logo genskabt  (Ringen omkring bomærket rødt, og vinger udfyldt med gult)
 2. Unionen har til formål at fremme samarbejdet mellem alle danske og udenlandske model- jernbaneklubber og -organisationer. Dette formål søges fremmet ved blandt andet at repræsentere danske modeljernbaneklubber i MOROP samt at arrangere fælles arrangementer såsom udstillinger og konkurrencer og andre aktiviteter, samt at formidle hobbyen via en hjemmeside (dmju.dk). Det er ligeledes Unionens opgave at fremme interessen for og kendskabet til modeljernbane som hobby i Danmark
 3. Unionens hjemsted er kassererens bopælskommune.

§ 2. Medlemmer

 1. Som medlemmer af Unionen kan optages danske modeljernbaneklubber, herefter kaldet ”medlemsklubber”.
 2. For medlemsklubber optaget efter 25.04.15, gælder at de skal have mindst 3 medlemmer og fremsende vedtægter til DMJU ved indmeldelse.
 3. Bestyrelsen behandler anmodning om optagelse ved udfyldelse af Unionens Ansøgningsblanket, der skal være bilagt relevante oplysninger om klubben, som anført på Ansøgningsblanketten. Bestyrelsens afgørelse meddeles såvel den anmodende klub som unionens medlemsklubber. Afgørelsen kan indankes for den følgende generalforsamling, af såvel den pågældende klub, som af Unionens medlemsklubber.
 4. Klubmeddelelser/ klubblade fra de tilsluttede klubber skal tilsendes unionen elektronisk, til brug for Unionens arbejde.
 5. Medlemskab kan opsiges skriftligt til Unionens formand med en frist på 3 måneder til ophør ved årets udgang.
 6. Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsklub, såfremt denne har gjort sig skyldig i adfærd eller handlinger, der anses at være til skade for Unionens omdømme eller strider mod Unionens formål. Endvidere kan en medlemsklub ekskluderes ved mere end 6 måneders kontingentrestance.
 7. Bestyrelsen kan udelukke en enkeltperson fra Unionens arrangementer, i en periode på op til 2 år, såfremt denne har gjort sig skyldig i adfærd eller handlinger, der anses at være til skade for Unionens omdømme eller strider mod Unionens formål. Personen har krav på en høring med Bestyrelsen forud for en afgørelse.
 8. Eksklusionen skal forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse. Den ekskluderede part har ret til at deltage i denne Generalforsamling og fremlægge sine synspunkter.
 9. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne enkeltpersoner til æresmedlemmer af Unionen.

§ 3. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er Unionens højeste myndighed.
 2. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal foruden oplysning om tid og sted også indeholde en dagsorden, jf. § 3 stk. 8. Indkaldelsen skal udsendes til hver enkelt medlemsklub, som e-mail til den af medlemsklubben senest opgivne e-mailadresse eller som brev, samt offentliggøres på Unionens hjemmeside.
 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med hensyn til sager, der er opført på dagsordenen ved dennes offentliggørelse.
 4. Beslutninger tages, hvor ikke andet er anført, ved simpelt stemmeflertal. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre der ønskes skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal altid ske ved personvalg.
 5. Referat fra Unionens generalforsamling udsendes til medlemsklubber og lægges på hjemmesiden senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.
 6. Ordinær generalforsamling skal afholdes årligt i perioden fra 01. marts til 30. november skiftevis øst og vest for Storebælt.
 7. De reviderede regnskaber skal udsendes så de foreligger hos medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
 8. Ordinær generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af:
   1. referent.
   2. 2 stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse:
   1. formand, vælges for 3 år, i årene (2022, 2025, 2028 osv.)
   2. 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 3 år, i årene (2023, 2026, 2029 osv.)
   3. 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 3 år, i årene (2021, 2024, 2027 osv.)
   4. 1 bestyrelsessuppleant.(vælges for 1 år)
  8. Valg af en Bilagskontrollant og en Bilagskontrollantsuppleant.(vælges for 1 år)
  9. Eventuelt.
 9. Ordinær generalforsamling er under punktet “Indkomne forslag” beslutningsdygtig med hensyn til sager, når disse er modtaget af formanden i skriftlig form senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslagene skal udsendes til medlemsklubberne til modtagelse senest 14 dage før generalforsamlingen. Herfra undtaget forslag til vedtægtsændringer jf. § 8.
 10. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes til afholdelse inden 9 uger efter modtagelsen af anmodning, når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemsklubber forlanger det, og indsender motiveret skriftligt forslag herom med angivelse af dagsorden til bestyrelsen. Indkaldelsen skal udsendes til hver enkelt medlemsklub, som e-mail til den af medlemmet senest opgivne e-mailadresse eller som brev senest 14 dage før. Indkaldelsen skal foruden oplysning om tid og sted også indeholde en dagsorden.
 11. Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, efter samme retningslinjer som i stk. 10.

§ 4. Stemmeret og valgbarhed

 1. Enhver medlemsklub der ikke er i restance til Unionen jf.§7 stk. 3, har stemmeret på generalforsamlingen i forhold til antallet af medlemmer i klubben, som denne betaler kontingent til Unionen for i generalforsamlingsåret. Hver medlemsklub har 1 stemme for hver påbegyndt 5 medlemmer; dog kan en medlemsklub højst have 10 stemmer:
  Klubmedlemmer: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 >45
  Stemmer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2. En medlemsklub kan skriftligt meddele en anden stemmeberettiget medlemsklub fuldmagt til at repræsentere sig på generalforsamlingen. En medlemsklub kan foruden sig selv kun repræsentere en anden medlemsklub.
 3. Valgbare til Unionens bestyrelse er alene myndige personer, der er medlem af en medlemsklub tilsluttet Unionen, og kun dersom der ikke er restance til Unionen. Hver medlemsklub af Unionen kan ikke være repræsenteret i Unionens bestyrelse med mere end 1 person, og denne kan ikke vælges til flere bestyrelsesposter af gangen.
 4. Generalforsamlingens dirigent og Unionens bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant kan uanset bestemmelserne i § 4 stk. 3 vælges udenfor medlemskredsen.

§ 5. Bestyrelse

 1. Unionens daglige ledelse varetages af den af generalforsamlingen valgte bestyrelse bestående af 1 Formand og 4 Bestyrelsesmedlemmer. Formanden leder bestyrelsens arbejde og indkalder til bestyrelsesmøder i fornødent omfang, dog mindst 1 gang i kvartalet.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1 Næstformand, 1 Kasserer og 1 Sekretær, samt 1 Bestyrelsesmedlem, og fastsætter sin forretningsorden for det kommende år.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de valgte medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 4. Der føres en af mødedeltagerene underskrevet forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger. Referat af bestyrelsens møder og lægges på Unionens hjemmeside senest 1 måned efter mødets afholdelse.
 5. Valg til bestyrelsen er gældende indtil næste generalforsamling hvor punktet “Valg af bestyrelse” er på dagsordenen. Ordinær generalforsamling har jf. § 3 stk. 8 altid punktet “Valg af bestyrelse” på dagsordenen.
 6. Næstformanden er Formandens stedfortræder ved dennes fravær.
 7. Hvis Formanden forlader bestyrelsen inden udløbet af valgperioden, varetages Formandshvervet af Næstformanden, indtil næste generalforsamling.
 8. Bestyrelsessuppleanten indkaldes og indtræder i bestyrelsen hvis 1 medlem af bestyrelsen forlader denne i løbet af året inden en generalforsamling, og bestyrelsen foretager en ny konstituering jf. § 5 stk. 2.
 9. Ingen bestyrelsesmedlemmer eller medlemsklubber hæfter personligt for Unionens økonomi. Undtaget herfra er dog handlinger, der er i direkte modstrid med gældende lovgivning eller Unionens tegningsregel.

§ 6. Tegningsregel

 1. Unionen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

§ 7. Økonomi

 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
 2. Alle medlemsklubber betaler kontingent, dog undtaget de enkeltpersoner der jf. § 2 stk. 9 er udnævnt til Æresmedlemmer.
 3. Kontingent for et kalenderår forfalder den 1. januar og skal være betalt inden den 1. april det pågældende år.
 4. Størrelsen af kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt kontingentet herved ændres, opkræves det ændrede kontingent fra den førstkommende 1. januar.
 5. Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde et Takstblad for Unionens drift, herunder kontingenttakster der udsendes som tillæg til referatet fra Unionens generalforsamling.
 6. Unionens kontante aktiver skal placeres på betryggende vis på en bankkonto.
 7. Regnskabet skal afleveres hos Bilagskontrollanten klar til gennemgang og godkendelse senest 15. februar.
 8. Kasseren afholder, af Unionens midler, alle de med Unionens administration forbundne udgifter. Alle øvrige udgifter afholdes efter Bestyrelsens godkendelse.

§ 8. Vedtægtsændringer

 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling når forslaget i sin fulde ordlyd sammen med skriftlig motivation er udsendt så det foreligger hos medlemmerne med samme varsel som indkaldelsen.
 2. Forslag til vedtægtsændringer som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 1. januar sammen med en skriftlig motivation for forslaget. Forslag og motivation skal udsendes som anført i stk. 1.

§ 9. Opløsning

 1. Unionens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling med kun dette ene punkt på dagsordenen, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og 3/4 af de afgivne stemmer er herfor. Opnås 3/4 stemmer for en opløsning, men uden 2/3 medlemsrepræsentation, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor der blandt de fremmødte skal opnås 3/4 stemmer for forslaget
 2. Unionens aktiver fordeles til de der ved opløsningen er medlem af unionen i samme forhold som disse medlemmers samlede kontingentbetaling i de sidste 5 år.

§ 10. Andre forhold

 1. I et tilfælde hvor disse vedtægter intet foreskriver, foretager bestyrelsen det fornødne med ansvar over for førstkommende generalforsamling. Forudsætningen for at tage beslutninger i sådanne tilfælde er, at der i hele bestyrelsen er fuld enighed derom. § 5 stk. 3 gælder således ikke i dette tilfælde.

Disse vedtægter er vedtaget på DMJUs ordinære generalforsamling i Køge den 25. april 2015.

 

Top